Mezartaşı Yazıları

   
 


 

 

ANA SAYFA

İLETİŞİM

EĞİTİM

SAĞLIK

DERSLER

BiLGi ARSiVi

EĞLENCE

OGRENCiLER OZEL

SUNULAR

KUANTUM FELSEFESİ

KİTAPLIK

EKSTRA BİLGİLER

=> Program İndir

=> Ful Müzik Dinle

=> Çocuk Şarkıları

=> Hayvanlar Alemi

=> Atların Şarkısı

=> Görsel Sanatlar

=> İstiklal Marşi

=> Çanakkale Şehitlerine

=> Hat Sanatı

=> Ebru Sanatı

=> Mevlana

=> KUŞ EVLERİ

=> Karagöz

=> Kutadgu Bilig'den

=> Ahilik

=> Ergenekon

=> Ahmet Maranki

=> Karakalem Resimler

=> Bitkiler ve İnsanlar

=> Öğreten Çocuk Şarkıları

=> Diş Sağlığı

=> Kurtlar Vadisi Video

=> Beynin Sırları

=> Kandil Mesajları

=> Arama Motorlarına Kayıt

=> Mezartaşı Yazıları

=> Panorama 1453 Tarih Müzesi

=> Yunus Emre

=> Minyatür

SINIFLAR

İSLAM BİLGİSİ

FORUM ALANI

Anketler

Ziyaretçi Defteri

TOPLİST

SAYAÇ

Galeri

 


     
 Mezartaşı Yazıları

Dikkat ile nazar eyle şu mezarım taşına
Âkil isen gâfil olma aklını al başına
Salınıp ben bir dem gezer iken neler geldi başıma
Akıbet türâb oldum taş dikildi başıma

Meskenim dağlar başı Sahraya Hacet Kalmadı
İçtim ecel şerbetini Lokman’a hacet kalmadı
Hep onuldu yarelerim tabibe hacet kalmadı
Hak ile hak oldum yeksane hacet kalmadı
Emr-i Hak’la türlü emraz geldi benim tenime
Bulmadı sıhhat vücudum sebep oldu mevtime
Akibet erdi ecel rıhlet göründü canıma
Okuyup bir Fatiha irsal ideler ruhuma
Ey benim dertli validim ağlayıp etme figan
Pederime hasret olup görmeden gittim heman
Ali Paşa hafidi Ali Bey Efendi’nin
Kerimesi Şerife Adviye Hanım’ın
Rızaen lillah ruhuna Fatiha
Sene 1215 Zilka2de


Yâ Hazreti Mevlânâ

Âh kim azm-i beka eyledi Leylâ Hanım
Kıydı ol ârife-i dehre acûz-ı gerdûn
Eylemişdi kerem, Hak, o ebu’l-irfanın
Tab’ını vâlide-i bikr-i nikât ü mazmun
Haclegâh-ı irem içre dilerim izzet ile
Hemdem-i hûr-i cinân eyledi Rabbîçün
Yazdığı na’t ü mer’âsî umarım zatın ide
Avn-i Peygamber ile afv-ı Gafûr’â makrûn
Eyledim fevtine Safvet iki tarih inşâ
Evvelin zâidi, sânisine oldu merhûn
Tûtî-i şükr-i eş’âr idi göçdü Leylâ
Kıldı erbâb-ı dili rıhlet-i Leylâ mecnûn.

Rûh-ı Leylâ râ Fâtiha


Âh Leylâ hanım beka alemine gitti
Zamanın ârifesine kıydı o zalim felek.
Hak kerem eylemişdi o irfan sahibinin
Tabiatını ilk defa söylenmiş söz gibi.
Dilerim izzet ile irem gibi kabri içinde
Cennet hûrileriyle beraber eyler Rabbi.
Yazdığı na’t ve mersiyeler umarım kendisini
Peygamber’in yardımıyla Gafûr’un afvına yakın eder.
Ölümüne iki tarih inşa eyledim
İlkinin fazlası, ikincisine bağlıdır.
Şükür şiirlerinin kuşu idi göçtü Leylâ
Gönül ehlini mecnun etti Leylâ’nın ölümü.

Leylâ’nın ruhuna Fâtiha


Huve’l- Hallâku’l- Bâkî
Âh ile zâr kılarak tazeliğime doymadım
Çün ecel peymânesi dolmuş murâdım almadım
Hasretâ fânî cihânda tûl-i `umr sürmedim
Firkata takdîr bu imiş tâ ezelden bilmedim


Esüb bâd-i ecel gülzâr-ı `umrin eyledi ifnâ
O tıfl-i nûrunu âğûşa alub Dâye-i Kudret
Derûn-i vâlideyne âteş-i hicr eyledi ilkâ
Sezâ seng-i mezâr zer kalemle olmağa tahrîr
Hadice Hânıma cây oldu bîşekk Cennetu’l- Me’vâ
Sene 1232 hicri
Âh Mine’l- Mevt
Âh ey çarh-ı denî ve âh ey baht-ı siyâh
İtmedin hiç kimseye sen rahm-i lutfinle nigâh
İşte ezcümle bu bîçâreye kıydın cevrile
Eyledin hemşîresin efnâk ile dûçâr âh
Seyyidu’l- kevneyn olan Zât-ı Risâlet `aşkına
İtsün ol biçârenin meskenini Cennet Allah
Söyledim târîhini âh-ı derûn ile şefîk
Âh gitdi Mîr Kadri genciken dünyâdan âh


Âh Mine’l- Mevt
Ağlayub zâr itme mevtimle ey mâder peder
Bu fenâya Emr-i Hakkdır bes gelenler hep gider
Cennetu’l- me’vâ değilmi rûh-i sıbyânın yeri
Râh-ı Cennetdir mezârım doğru me’vâya gider

mehmed tevfik (çocuk yaşta vefat etmiş)


Nâgehân bir derde düşdüm bulmadım aslâ devâ
Kimse me’mûl itmesün bu dehr-i fânîden vefâ
Bî karâr itdi Nihâl-i `umrimi bâd-i ecel
Hayıflarkim tâzelik hâlinde oldum mübtelâ
Nevresîde tıfl iken evlâdım öksüz kaldılar
Lutf idüb ihsân ide ecrin Cenâb-ı Kibriyâ

mehmed rağıb paşa oğlu galip bey

Mevlâ bendesi Şevket Paşa
Eyledi hû diyerek `azm-i Bekâ
Husn-i hıdmetler idüb milletine
Nâmını hayr ile kıldı ibkâ
Orduda olmuş idi Pîr-i Müşîr
Öyle ki şîr-i Hudâ dînine sezâ
Hakk onu mazhar-ı ğufrân buyura
İdelim rûhına bir hayr du`â

müşir ismail şevket paşa


Huve’l- Hallâku’l- Bâkî
Dâr-ı dünyâda cüvân iken görürdüm bir zamân
Nâgehân irdi ecel itdi yerim bâğ-ı Cinân
Fânî dünyâda murâdım almadım terk itdim hemân
Ey benim dertli vâlidim ağlayûb itme fiğân
Emr-i Bârî ile oldum Dâr-ı `Ukbâya revân

dervişe şerife ayşe hanım


Nice zamân nizâmiye veznesinde bu zât
Bulunmuş idi tutub hıdmetinde râh-ı savâb
İrişdi gûşuna fermân-ı irci`î nâgâh
Hemân hesâb u kitâbı bırakdı kıldı şitâb

nizamiye veznesi memuru ömer efendi


Bu taş cebinime benzer ki ayni makberdir,
Dışı sukut ile zahir,derunu mahşerdir

Zincirlikuyu:Şair A.Hamit Tarhan


Beni de alın ne olur
Koynunuza hatıralar
Dolanıp kalayım bir an
Boynunuza hatıralar.

Zincirlikuyu:Besteci Selahattin Pınar


Ölüm asude bahar ülkesidir bir rinde,
Gönlü her yerde buhurdan gibi yıllarca tüter,
Ve serin serviler altında kalan kabrinde
Her seher bir gül açar her gece bir bülbül öter.

Rumelihisarı:Şair Y.Kemal Beyatlı


Ne içindeyim zamanın
Ne de büsbütün dışında

Rumelihisarı:A.Hamdi Tanpınar


Çün ecel geldi ana olmaz eman
Cürmünü afv eyle ya Rabbülmennan
Mağfiret kıl olmasın hali yeman
Mazharı nur-ı şefaat kıl her zaman

Yahya Efendi:Hattat M.Şefik


Ey sual eden bu meşhed sahibin bunda gelüp
Fatih'i Kıbrıs olandır bu güzin'i gaziyan
Nice yıl sedar olup açtı Acem iklimini
Akıbet kıldı cihandan azm'ı ukba verdi can
Rihletin gördük te dedi bülbüli tarihini

Eyüp:Sadrazam Lala Mustafa Paşa


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Siteniz:
Mesajın:

 
 

Bugün Bilgi Harmanından 30 ziyaretçi (36 klik) faydalandı...

 

 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=